Što obuhvaća UNESCOV GEOPARK VIS?

Što čini Viški arhipelag?
To je središnji jadranski akvatorij koji pripada otoku Visu s nizom bližih nenastanjenih otočića, a među kojima su Ravnik, Budihovac, Veli Paržanj, Mali Paržanj, Greben, Host, Veli Barjak i Mali Barjak te otocima otvorenog mora od kojih su najudaljeniji Palagruža prema jugu (40 milja), čiji su jedini stanovnici svjetioničari, otočić Jabuka koji se poput crne piramide od vulkanskog dijabaza (stijena od magme) uzdiže nad morem 30 milja zapadno od Visa.

Unutar tog trokuta, čija je površina blizu 6000 km², nalazi se otok Sveti Andrija koji je povremeno nastanjen, Brusnik i jedini među njima nastanjen (premda sve manje) otok Biševo.

Sedam područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode
Viški arhipelag obuhvaća i sedam područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode. Otočići Brusnik i Jabuka zaštićeni su u kategoriji spomenika prirode (geološkog), Modra špilja, Medvidina špilja i špilja na otoku Ravniku u kategoriji spomenika prirode (geomorfološkog), dok su uvala Stiniva i otok Ravnik zaštićeni u kategoriji značajnog krajobraza.

Po čemu je poseban?
Dijelovi Viškog arhipelaga izgrađeni su od vulkanskih stijena. Takve stijene jedinstvene su na Jadranu i lako se razlikuju od ostalih jadranskih otoka koji su pretežno građeni od sedimentnih stijena.

Inače, do sada je status UNESO-vog geoparka u Hrvatskoj imao samo park prirode Papuk. Radi se o mreži svjetskih geoparkova UNESCO-a koju čine područja geološke i geomorfološke baštine od međunarodnog značenja.

UNESCOV GEOPARK VIS možete posjetiti brodovima RASCALA 600 ili ELAN 20 CC

Saznajte više o brodovima